Lễ hội diễn ra trong ngày 19 tháng 9 âm lịch - Hội An Lạc

Lễ hội diễn ra trong ngày 19 tháng 9 âm lịch - Hội An Lạc

Hội An Lạc

Thời gian: tổ chức vào ngày 19 tháng 9 âm lịch.

Địa điểm: huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng suy tôn: nhằm suy tôn thành hoàng Hiển tế Anh Linh Hoa Nương.

Nội dung: Hội An Lạc có các hoạt động dâng hương tế lễ với lễ vật cổ là cỗ chay, oản quả, đồ mã (tế 3 ngày).