You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Sơn Đầu Hỏa - Mang ý nghĩa Lửa Trên Núi

Tìm hiểu về ý nghĩa của nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Người Sơn Đầu Hỏa lúc gặp thời thâm trầm làm việc không biết mệt.

Sơn Đầu Hỏa - Mang ý nghĩa Lửa Trên Núi

Khái niệm về nạp âm Sơn Đầu Hòa là gì?

Phúc Đăng, Lư Trung dữ Sơn Đầu

Tam Hỏa nguyên lai phách Thủy lưu

Thiên Thượng, Tích , Sơn hạ Hỏa

Thủy trung nhâ